Formandens beretning 2012-2013

DepressionsForeningen er i konstant bevægelse med fremgang overalt, selvom vi tit kunne ønske os, at det gik hurtigere. Der er fremgang i medlemstal, antal lokalgrupper, synlighed i medierne, repræsentation i forskellige samarbejdsfora som Sundhedsstyrelsen, Komitéen for Sundhedsoplysninger, regionale og lokale samarbejdsformer.
Den største udfordring er dog fortsat at skaffe mange flere midler. Økonomien er sund, og vi har en temmelig pæn egenkapital. Men det har fortsat ikke været muligt at skaffe de nødvendige penge til større bemanding i sekretariatet, driftsmidler er noget af det sværeste at skaffe til. Det kræver intensiv fundraising og langt større medlemsfremgang. Medlemstallet stiger støt, men desværre langsomt.

Foreningen er helt afhængig af vores mange frivillige, som der heldigvis kommer flere og flere af. Det gælder i lokalgrupperne, på telefon- og socialrådgiverlinjerne, hjælp til at pakke breve eller bemande stande, yde ekspertbistand, fundraising, på højskolen, fortæller af sin livshistorie, cafévagt, bestyrelsesmedlem og endnu flere ting. Det er en usædvanligt flot indsats, der bliver gjort, og gør, at foreningen rykker- også i forhold til medlemstilbud.

Arbejdet i og med lokalgrupperne er, og har været, i fokus. Det er vigtigt, at grupperne kører godt og stabilt, og at vi får flere af dem. Men det kræver også, at kontaktpersonerne får bedre forudsætninger for at mestre de svære situationer, at de bliver støttet og motiveret bedst muligt. Derfor er de to frivilligweekendkurser og de to endags arrangementer med erfaringsudveksling også blevet prioriteret højt, og vil blive det fremover. Etablering af et lille korps af lokalgruppekoordinatorer bliver til virkelighed i løbet af de kommende måneder.

Telefonlinjen kører stabilt og godt, og har oplevet tilgang af unge kræfter. Antallet af opkald er stigende. Vi så gerne en udvidelse af åbningstiden, men det afhænger igen af frivillige kræfter. Socialrådgiverlinjen har eksisteret i et år, med succes. Om vi kan gøre linjen til et fast tilbud, og med udvidet åbningstid, afhænger alene af, om vi kan rejse de fornødne penge.

Sommerhøjskolen blev igen en overvældende succes, og er igen et tilbud i 2013, også til ikke-medlemme. Der er blevet gjort en særlig indsats for at følge op på de redskaber til at mestre dagligdagen, som bl.a. psykolog Henrik Tingleff underviste i. Efter en intens uge og nyt livsmod kan det være svært at holde fast, når dagligdagen igen presser på. Denne gang blev der desuden på deltagerinitiativ etableret en lukket facebookgruppe, der fortsat fungerer som ventil, når det hele bliver lidt for meget.

Mange har efterhånden været ude i en eller anden sammenhæng for at fortælle deres historie, men har måske famlet sig lidt frem. Vi har her i januar færdiguddannet det første hold, der kan bestilles til at repræsentere foreningen med deres egen livshistorie. Dette ud fra et ønske om at opnå en vis professionalisering. Det har fået flere ellers ukendte medlemmer til at melde sig som frivillige. Hvis pengene er der, vil der blive uddannet et nyt hold. Målet er at have et sådant tilbud til omverdenen over hele landet i overensstemmelse med den del af foreningens formål, der handler om information.

Der er som altid mange politiske sager, masser at kæmpe for og fordomme, der skal gøres op med. For ganske nylig fortalte et medlem, at han i forbindelse med afslag på en jobansøgning havde forhørt sig om, hvad han kunne gøre bedre i sin næste ansøgning. Ja, fjern punktet om, at du er frivillig i DepressionsForeningen,” det ser jo ikke godt ud”. En anden kunne så fortælle, at hun ikke længere turde være ’case’, fordi hun er pårørende og jobsøgende.

Vi har været i både de landsdækkende talte og skrevne medier i løbet af året for at bekæmpe nogle af disse fordomme, der lever i bedste, eller rettere værste, velgående. Lykkepille begrebet med alt, hvad det rummer af uvidenhed, er sejlivet. Det forekommer nogle gange som en mere end stejl bakke at komme op ad. Men der er lysglimt. Vi får flere og flere pressehenvendelser, og flere og flere studerende og skoleelever henvender sig i forbindelse med projektopgaver eller temauge. Helt konkret har det f.eks. været B.S. Christiansen troppetur, Syn på medicinering af gravide, osv. Men vi har også igen sendt skrivelse til Medicintilskudsnævnet. I øjeblikket bliver præparater til bl.a. bipolare lidelser revurderet. Forhåbentlig lykkes det, at stoppe yderligere forringelser af tilskud, sådan som det lykkedes på det unipolare område.

Et andet tegn på større synlighed er de to pladser i underudvalgene til regeringens psykiatriudvalg, det via ODA netop er lykkedes at tilkæmpe os. Det drejer sig om et udvalg, der skal komme med anbefalinger på området: telepsykiatri og forebyggelse og tidlig indsats. Netop kærneområder for os, og i tråd med bestyrelsens beslutning om at prioritere arbejdet for sammenhængende patientforløb højest, når det gælder vores udadrettede aktiviteter.

Uden et engageret ekspertpanel og andre dygtige fagfolk ville vi ikke kunne levere på et fagligt forsvarligt grundlag. De holder os løbende orienteret om, hvad der rører sig på behandlings- og forskningsfronten, ligesom de velvilligt stiller op med foredrag, artikler og rådgivning.

Bestyrelsen har de seneste år haft seminar. Det næste d. 20. – 21. april. Der er blevet og bliver lagt et stort arbejde i at kunne levere et struktureret og visionært arbejde til gavn for foreningen.

Men i sidste instans, selv med mange flere midler, ville der ikke være nogen forening uden en stor flok dedikerede frivillige og et hårdtarbejdende og engageret sekretariat. Det vil vi fra bestyrelsens side gerne sige stort tak for.

På bestyrelsens vegne

Karen Margrete Nielsen

Facebooktwitterlinkedin