Et foreningsår, vi kan være stolte af!

 

Depressionsforeningens beretning om året 2010/11.

Endnu et forenings-år er gået, og det giver os som bestyrelse anledning til at se tilbage på aktiviteter og tendenser i vores fælles forening. Hvordan er foreningens generelle helbredstilstand? Har vi nået det, vi ville?

I en patientforening som vores er aktiviteterne mange og der er mange ting, man kan måle og blive bedømt på. Udover på bedst mulig vis at opfylde foreningens formål, har vi i bestyrelsen haft fokus på, at:

–                 Forbedre foreningens økonomi

–                 Øge antallet af medlemmer

–                 Styrke det politiske arbejde

–                 Fastholde og styrke det frivillige engagement i foreningen

–                 Udvikle og udvide foreningens tilbud

–                 Gøre foreningen mere professionel og synlig

Og generelt må man sige, at foreningen lever. Og lever godt. Vist er der områder, der kan forbedres og mål, der ikke er blevet nået, men med den overordnede udvikling, generelle fremgang og de ressourcer, der har været til rådighed, mener vi godt, vi kan være tilfredse.

Overskud trods krisetider

For at starte med økonomien, så er der godt nyt. Årets omsætning er blandt de største i foreningens 12 år lange historie. Og ud over, at det siger noget om foreningens øgede aktivitetsniveau, betyder det også, at foreningen har fået bedre muligheder for at udvikle sig.

Råderummet er også blevet større. I skrivende stund mangler vi at få det reviderede regnskab tilbage fra revisor, men det ser ud, som om vi lander på et overskud på mellem 50 – 100.000 kr. Penge, der kan og skal bruges til at konsolidere og udvikle foreningen.

Øgede kontingentindtægter, stram økonomistyring og øget fundraising viser her sine resultater. Men det er også nødvendigt. Den økonomiske krise og faldende tips-lotto midler i støtte til drift har gjort det nødvendig at tænke i nye baner.

Færre medlemmer

Desværre har krisen og kontingentstigningen også kostet en del på medlemstallet. Og dermed får vi ikke opfyldt vores målsætning om flere medlemmer i dette foreningsår.

Vi håber, at vores nye spændende aktiviteter som Cafe Blom, højskolekurset og vores planer om en socialrådgiver service kan være med til at tiltrække flere nye. Desuden vil vi forsøge at formidle vores nye blad til flere behandlere og på den måde komme ud til flere.

Vi er dog overbeviste om, at foreningens potentiale rækker til langt flere medlemmer, det er blot ikke lykkedes os at finde ud af, hvorfor folk ikke strømmer til. Vi har endnu ikke ”knækket koden”. Vi har derfor planer om – i samarbejde med kommunikationsfirmaet Effector – at gennemføre en brugerundersøgelse på vores hjemmeside, for at kortlægge motiverne for at være medlem eller for ikke at blive det. På baggrund af denne undersøgelse kan en kommende bestyrelse så tage initiativer, der forhåbentligt kan skaffe flere nye medlemmer. Vi vil I den forbindelse opfordre alle medlemmer til at deltage i debatten og gerne komme med gode råd og forslag til h,vordan vi får flere medlemmer. Jo flere vi er, desto stærkere står vi.

Undersøgelsen vil ikke medføre udgifter for foreningen.

Det politiske arbejde

Gennem de seneste syv-otte år er der blevet kæmpet hårdt for ”Psykologhjælp til alle”, som har været kampagneslogan for ODA det seneste års tid.

For et par år siden fik patienter mellem 18 og 37 år med let til middelsvær depression ret til tilskud til psykologbehandling. Det er målet at få fjernet denne aldersdiskrimination blandt andet ved en underskriftsindsamling og gennem foretræde for Folketingets Sundhedsudvalg.

DepressionsForeningen har senest været drivkraft i kampen for at bevare tilskuddene til medicin, der bruges i behandlingen af unipolar depression. Det er lykkedes at opnå ligestilling med de faglige selskaber og lægemiddelindustrien med hensyn til retten til at sende indstillinger til Medicintilskudsnævnet, og vi har opnået høringsret for relevante patientforeninger. Det er lykkedes at skabe opmærksomhed om sagen og dermed forhale beslutningsprocessen. Foreningen har foranlediget Sundhedsministeren kaldt i åbent samråd, hvor han gav en uforbeholden undskyldning til DepressionsForeningen for manglende information.

Henvendelser fra pressen er fortsat jævnt stigende, en chance vi bruger til både at oplyse om og gøre opmærksom på foreningens mærkesager. Vi har været på både landsdækkende og regionalt tv og radio samt i mange af de landsdækkende aviser.

De frivillige er foreningens krop og sjæl

Heldigvis er det lykkedes os at rekruttere en stor del nye engagerede frivillige. Og det er lykkedes os at fastholde mange af de gamle. Både til arbejdet i lokalgrupperne, på telefonlinjen, i Cafe Blom og i de mange andre funktioner, hvor vi har medlemmer, der gør et stykke arbejde i foreningens tjeneste. De fortjener alle en kæmpe tak.

Lokalgrupperne arbejder mere stabilt end nogensinde, takket være engagerede kontaktpersoner. Nye grupper er kommet til, eller er under oprettelse, men desværre er der stadig store områder af landet, hvor foreningens tilbud er for ”tyndt”.

Telefonlinien kører ligeledes rigtig godt. Vagterne mødes fire gange om året til gensidig supervision og erfaringsudveksling. Desværre ser det ud til, at antallet af opkald er faldet, men vi kender ikke årsagen endnu. Ca. 1/3 af opkaldene er fra pårørende.

Fra bestyrelsens side, har vi prioriteret det frivillige arbejde højt i det forløbne år. Vi er således rigtigt glade for, at det er lykkedes os at gennemføre to frivilligseminarer, selv om det i lang tid så ud som om, der ikke var råd. Seminarerne bliver også prioriteret i år. De er vigtige, fordi de fastholder, belønner og skaber sammenhold blandt foreningens frivillige. Desuden er vi i gang med at lave en ny struktur, der bedre kan understøtte det frivillige arbejde. Og vi vil opfordrer den ny bestyrelse til at fortsætte dette arbejde.

Vi er i gang med at udarbejde en egentlig frivilligheds politik. F.eks. om, hvad de frivillige kan forvente sig af foreningen, hvilken foreningskultur der er tale om, hvilke opgaver der er.

En særlig gruppe frivillige er os i bestyrelsen. Vi er desværre blevet decimeret i løbet af året, og bestyrelsesarbejdet har ikke fungeret optimalt. I den sidste del af året har vi således kun lige været beslutningsdygtige til møderne, og det har været begrænset, hvad der har været af ledige ressourcer. Alle nuværende medlemmer stiller sig til rådighed, men vi håber, at der i medlemskredsen også findes nye friske kræfter, der er klar til at indtræde i bestyrelsen.

I erkendelse af, at vi måske ikke har været gode nok til at introducere nye  bestyrelsesmedlemmer til arbejdet, har vi allerede nu planlagt et weekend-seminar for den kommende bestyrelse d. 27.-28. maj. Seminaret sigter bl. mod at sammenarbejde den nye bestyrelse, så det bliver lettere at fastlægge de mål, som skal prioriteres det kommende år.

Desuden foreslår vi, at man i den nye bestyrelse kigger på ledelsesstrukturen og helt konkret kører bestyrelsesarbejdet i to niveauer: Et forretningsudvalg, der tager sig af de små og løbende sager, og som er i tæt kontakt med sekretariatet, samt en samlet bestyrelse, der mødes 4-6 gange om året, og som behandler de mere overordnede og strategiske sager.

Sommerhøjskole og andre nye tilbud

I forhold til målsætningen om udvikling af nye, attraktive medlemstilbud, så er der flere ting på tegnebrættet, men særligt vil vi fremhæve, at det i det forgangne år er lykkedes os at få stablet en en-uges sommerhøjskole på benene. Programmet byder på ideer til og undervisning i, hvordan man genvinder sin livskraft via meditation, viden, motion, sund kost og kreative værksteder. Kurset er allerede fuldt booket og vi er i gang med et se på mulighederne for at gentage succesen til næste år.

Der skal lyde en stor tak til sekretariatet, der har arbejdet intenst på at få virkeliggjort projektet og til Socialministeriet og medicinalfirmaet Lundbeck, der begge støtter projektet økonomisk.

Herudover har vi fået penge fra Københavns Kommune til bl.a. at starte et forsøg med socialrådgiver-vejledning til foreningens medlemmer. Og selv om vi forventer os meget af dette projekt, kommer der nok til at gå et års tid før projektet er helt på plads.

Vi har også forsøgt at udvikle og modernisere vores materialer og anden kommunikation.

Et nyt generelt hæfte om de affektive lidelser er på vej som afløser for det gamle, som kun omhandlede unipolar depression. Det er et hæfte, der blandt andet indgår i den velkomstpakke, alle nye medlemmer får.

Medlemsbladet har skiftet udseende og navn til ”Balance”. Desuden bringer vi nu annoncer. Det tidligere navn var gammeldags, og hele udseendet  trængte til en ansigtsløftning.Derfor har vi forsøgt gøre det mere indbydende og lettere læseligt. Der vil fortsat være oplysende artikler om ny forskning, behandlingsmetoder og adgang til behandling samt forslag til, hvad man selv kan gøre for at skabe sig et bedre liv. Forhåbentlig vil der også komme flere indlæg og fotos fra medlemmerne.

Hjemmesiden er under konstant udvikling med nye artikler af relevans for medlemmerne. Vi forsøger at holde den opdateret, selvom det indimellem glipper. Det er en flittigt brugt side.

 

Ros og anerkendelse fra omgivelserne

En sidste ting, vi gerne vil fremhæve fra arbejdet i det forgange år, er den stadigt stigende anerkendelse, foreningen modtager for sit arbejde. Det gælder vores nære samarbejdspartnere i vores eget ekspertpanel, blandt vores venner i Angst- og OCD-foreningerne, der udgør de to øvrige tredjedele i fællesforeningen ODA. Det gælder også samarbejdspartnerne i Det Sociale Netværk, der har Poul Nyrup Rasmussen i spidsen, samt en lang række lokale og landsdækkende organisationer og offentlige instanser, som vi møder i dagligdagen. De anerkender alle vores faglige og saglige  tilgang til de politiske sager.

I arbejdet for at gøre foreningen mere professionel har 2011 også budt på et par nyheder. Vi har – gennem fællesorganisationen ODA  fået et nyt medlemssystem, der langt bedre og mere sikkert kan håndtere medlemsoplysningerne. Det har blandt andet gjort det muligt at opfylde mange medlemmers ønske om, at kontingentet kan betales over PBS.

 

DepressionsForeningens bestyrelse:

Karen Margrete Nielsen, Hanne B. Overgaard, Eva A., Lise Hogervorst, Hanne Tranberg 

Facebooktwitterlinkedin

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

*