Referat Generalforsamling 2011

Formand Karen Margrete Nielsen bød velkommen på DepressionsForeningens vegne til dette års generalforsamling, og takkede for det store fremmøde.

Karen Margrete bød velkommen til formiddagens foredragsholder Psykolog Krista Nielsen Straarup, Klinik for mani og depression, Risskov. Krista holder et oplæg med overskriften ”Hvad kan jeg selv gøre for at fungere godt på trods af kognitive vanskeligheder?”

En del efterspurgte pårørendes erfaringer med personer med depression og bipolar lidelse.

Krista

Krista Nielsen Straarup gjorde opmærksomt på at der kan rekvireres hæftet ”Når opmærksomheden svigter” ved at sende en mail til sekretariat@depressionsforeningek.dk med ens adresse.
Kristas power point præsentation kan hentes her. 

Referat af generalforsamlingen:

  1. Valgt som dirigent

– Krista Nielsen Straarup

  1. Valgt som referent

– Trille Schou

  1. Valgt som stemmetællere

– Eva Horstmann Pedersen

– Hans Daugaard

– Inge Hansen

  1. Formand Karen Margretes Nielsens (KM) præsenterede bestyrelsens beretning (beretningen kan også findes i Balance nr 1  og på hjemmesiden www.depressionsForeningen.dk)

 

Flg. kommentarer blev nævnt i salen:

Poul Erik Jensen Schmidt (PE) finder beretningen udmærket, men mener samtidig at beretningen udelukkende figurerer som KM’s beretning og ikke som bestyrelsens beretning. PE mener der mangler en pressegruppe i foreningen, der især kan håndtere offentlighedens mistro omkring anti-depressive midler. KM informerer salen om, at alle bestyrelsesmedlemmerne knokler på alle blus, og kan alligevel ikke nå ud i alle hjørner, og der sker derfor nogle enkelte ”smuttere”.

Lise Hogervorst tilslutter sig beretningen, og nævner de forskellige steder, hvor DepressionsForeningen har markeret sig den senere tid, og om hvordan foreningen arbejder på at fremhæve kendskabet til foreningen.

Lennart Holm(LH) fremhæver Ekspertpanelets gode arbejde og foreningens evne til at markere sig, og LH ser frem til at arbejde videre på at fjerne diskriminationsreglen omkring personer mellem 18-37 år kan få tilskud til psykologsamtaler.

Eva Horstmann Pedersen takker for det gode arbejde bestyrelsen/foreningen gør. EHP håber bestyrelsen/foreningen vil arbejde videre på at få fjernet egenbetalingen på antidepressive midler.

Et medlem fra Haderslev takker for det store arbejde KM har gjort for at markere foreningens virke i Haderslev og omegn.

Der blev spurgt ind til, hvad der menes med en faktaboks, når dette nævnes – en faktaboks er en boks, der fx indeholder forskellige navne på psykiske lidelser, forskellige foreninger med tilknytning til det psykiske forum, m.m.

 

  1. Regnskabsaflæggelse og – godkendelse + nyt budget for 2011

Kasserer Eva A. (EA) aflagde foreningens regnskab. Det er et regnskab med positiv resultat på kr. 86.269 og reelt en femdobling af sidste års regnskab. Generalforsamlingen godkendte regnskabet.

Herefter præsenterede EA Budget for 2011.

 

  1. Indkomne Forslag. Bestyrelsen præsenterede en række forslag til vedtægtsændringer:

 

–        Bestyrelsen foreslår at foreningens navn ændres fra ”DepressionsForeningen” til ”DepressionsForeningen – for mennesker med affektive lidelser og deres pårørende”.
Det blev vedtaget at foreningen fortsætter med at hedde ”DepressionsForeningen,” og at Bestyrelsen arbejder videre på et nyt og mere sigende navn om foreningen

–        Bestyrelsen foreslår at der i § 3. Foreningens formål bliver tilføjet bipolar i linjerne ”… der lider af depressions eller bipolar lidelse…” og i ”… viden om depression og bipolar lidelse” – forslagene blev godkendt

–        Bestyrelsen foreslår at der i § 3. Foreningens formål stk. 1. bliver tilføjet bipolar i linjen ”… sygdommene depression og bipolar lidelse” – forslaget blev godkendt

–        Bestyrelsen foreslår at der i § 3. Foreningens formål stk. 2. bliver tilføjet bipolare i linjen ”… depressive og bipolare patienter…” – forslaget blev godkendt

–        Bestyrelsen foreslår at der i § 3. Foreningens formål stk. 3. bliver tilføjet bipolare i linjen ”… for depressive og bipolare patienter…” – forslaget blev godkendt

–        Bestyrelsen foreslår at der i § 3. Foreningens formål stk. 4. bliver tilføjet bipolare i linjen ”… for depressive og bipolare patienter…” – forslaget blev godkendt

–        Bestyrelsen foreslår at der i § 3. Foreningens formål stk. 6. bliver tilføjet bipolare i linjen ”… om depressive og bipolare patienter…” – forslaget blev godkendt

–        Bestyrelsen foreslår at der i § 3. Foreningens formål stk. 7. bliver tilføjet bipolare i linjen ”… (depression og bipolare lidelse)…” – forslaget blev godkendt

–        Bestyrelsen foreslår at der i § 4. Medlemskab stk. 1. bliver tilføjet bipolare i linjen ”… har depressive og bipolare patienter…” – forslaget blev godkendt

–        Bestyrelsen foreslår at der i § 6. Generalforsamling stk. 7. bliver tilføjet være betalt senest 14 dage før generalforsamlingen i linjen ”… års kontingent være betalt senest 14 dage før generalforsamlingen…” – forslaget blev godkendt

–        Bestyrelsen foreslår at der i § 6. Generalforsamling stk. 9. bliver tilføjet Bestyrelsens og v/ formanden i linjen ”… Bestyrelsens beretning v/ formanden” – forslaget blev godkendt

–        Bestyrelsen foreslår at der i § 6. Generalforsamling stk. 9. bliver tilføjet Valg af formand – forslaget blev godkendt

–        Bestyrelsen foreslår at der i § 6. Generalforsamling stk. 9. bliver tilføjet Valg til bestyrelsen – forslaget blev godkendt

–        Bestyrelsen foreslår at der i § 8. Foreningens bestyrelse stk. 4. bliver tilføjet Udtræder bestyrelsesmedlemmer eller suppleanter af bestyrelsen inden valgperiodens udløb kan bestyrelsen ekstraordinært selv udpege nye medlemmer og suppleanter – forslaget blev godkendt

–        Bestyrelsen foreslår at der i § 8. Foreningens bestyrelse stk. 4. bliver tilføjet suppleanter i linjen ”… bestyrelsesmedlemmer og suppleanter kan…” – forslaget blev godkendt

–        Bestyrelsen foreslår at der i § 10. Ekspertpanel bliver tilføjet affektive lidelsers natur i linjen ”… omkring forståelsen af affektive lidelsers natur” – forslaget blev godkendt

 

  1. Valg til bestyrelsen

Flg. stiller op til bestyrelsen:

–        Karen Margrete Nielsen

–        Leif Andersen Svaneborg

–        Hanne Boll Overgaard

–        Barbara Diemi

–        Stine Brøndum Jensen

–        Mia Nygaard

–        Camilla Fribo

–        Margit Andreasen

–        Birgitte Odgaard

Flg. blev valgt ind i bestyrelsen for en to-årig periode:

–        Karen Margrete Nielsen

–        Mia Nygaard

–        Margit Andreasen

–        Leif Andersen Svaneborg

–        Hanne Boll Overgaard

–        Stine Brøndum Jensen

–        Eva A.

  1. Valg af suppleanter til bestyrelsen

Flg. stiller op som suppleanter:

–        Hanne Tranberg

–        Lis Silkeborg

–        Gitte Grønbech

–        Lise Hogervorst

–        Camilla Fribo

–        Barbara Diemi

–        Trille Schou

Flg. blev valgt ind som suppleanter for en et-årig periode:

–        Hanne Tranberg

–        Camilla Fribo

–        Lise Hogervorst

–        Trille Schou

  1. Valg af statsautoriseret revisor

–      Poul Mahrt 

Bestyrelsen bliver pålagt snarest at finde en ny revisor

10.  Valg af kritisk revisor

–      Anette Ellegaard Holmskov

11.  Evt.

– Hans Daugaard har et forslag, der går ud på, at generalforsamlingen hvert andet år bliver afholdt et sted i Jylland. Dette vil bestyrelsen diskutere på et kommende bestyrelsesmøde.

 

Generalforsamlingen afsluttes og Krista Nielsen Straarup takker for god ro og orden under afviklingen af generalforsamlingen.

 

Karen Margrete takker af for endnu en afholdt generalforsamling

Facebooktwitterlinkedin