Referat Generalforsamling 2013

Referat af DepressionsForeningens Generalforsamling, d. 6. april 2013

Karen Margrete (KM) bød velkommen til DepressionsForeningens årlige generalforsamling.

Jette Balslev (JB) bød velkommen til Psykiater Mogens Undén (MU).

MU fortalte om, hvordan han var med til at starte DepressionsForeningen op, og hvilke behandlingsformer han anvender i egen praksis. Herefter påbegyndte MU oplægget ”Når den antidepressive behandling ikke virker”. Spørgelysten til MU var stor og personlig, og MU var fagligt klædt på med mange gode og uddybende svar til de mange interesserede. JB takkede MU for oplægget og de fagkyndige svar.

Praktiske informationer blev givet, og herefter blev frokosten serveret ved høflig selvbetjening.

KM bød velkommen til selve generalforsamlingen

 1. Dirigenthvervet blev overdraget til Mia Nyegaard (MN), der takkede for valget og efterfølgende erklærede generalforsamlingen rettidigt varslet.
 2. Trille Schou (TS) blev valgt til referent.
 3. Eva Emborg, Michael Carlsson og Peter Bregendal blev valgt til stemmetællere.
 4. Det blev noteret, at der var 46 retsmæssige stemmeberettigede + 1 fuldmagt.
 5. KM fremlagde bestyrelsens beretning fra året 2012. Beretningen kan læses på foreningens hjemmeside.
 6. Frederik Brejl (FB) takkede KM for tiden som formand, og der var stående klapsalver.
 7. Ved kasserer Martin Schacke’s afbud til generalforsamlingen fremlagde sekretariatsleder Kasper Tingkær (KT) regnskabet for år 2012. Årsregnskabet var revideret og godkendt den 6. april 2013 af Revisionsfirmaet Revico v/ godkendt revisor Poul Mahrt samt af kritisk Revisor Anette Ellegaard Holmskov fra AP Revision. Foreningens indtægter er støt stigende på grund af både medlemsfremgang og flere formålsbestemte projektaktiviteter. Egenkapitalen er ved regnskabsårets afslutning på kr. 527.962,- dvs. kr. 6.442,- mere end i 2012.Budgettet for år 2013 blev fremlagt og det blev nævnt, hvilke aktiviteter DepressionsForeningen påtænker at arbejde videre med i det kommende foreningsår.Der blev efter fremlæggelsen spurgt ind til, om posten ”Sekretariatsbidrag” indeholder løn til sekretariatet, da denne post synes lav. KT forklarede at beløbet indeholder lidt lønninger, men da sekretariatet ikke udelukkende bliver aflønnet af DepressionsForeningen men ligeså af andre foreninger, der er tilknyttet sekretariatet, har sekretariatet yderligere indtægter fra projektafviklinger og beløbet synes herefter forståeligt.
 8. Flg. forslag blev fremlagt af bestyrelsen:Forslag til vedtægtsændring af § 8, stk. 4.Fra: Formanden vælges direkte på generalforsamlingen for ét år af gangen.”
  Til: ”Formanden vælges direkte på generalforsamlingen for to år af gangen.”
  Formål: Få mere ro omkring formandsposten og formandsarbejdet.Da ingen krævede skriftlig afstemning, blev der stemt ved håndsoprækning og forslaget blev vedtaget og indført i DepressionsForeningens gældende vedtægter pr. den 6. april 2013 under § 8. Foreningens bestyrelse stk. 4. Formanden vælges direkte på generalforsamlingen for to år af gangen.
 9. Bodil Kornbek (BK) opstillede til formandsposten, og blev efter skriftlig afstemning valgt med 34 stemmer for og fire blanke stemmer.
 10. Flg. opstillede til bestyrelsesposterne – der skulle vælges fem bestyrelsesmedlemmer:Frederik Brejl
  Gitte E. G. Nielsen
  Karen Margrete Nielsen
  Mads Trier Blom
  Maria Florentz Horn
  Sascha Jensen
  Trille SchouFlg. blev valgt ind i bestyrelsen:Mads Trier Blom
  Frederik Brejl
  Trille Schou
  Maria Florentz Horn
  Karen Margrete Nielsen
 11. Flg. opstillede som suppleanter til bestyrelsen – der skulle vælges fire suppleanter:Hanne Tranberg
  Gitte E. G. Nielsen
  Birgit Hartvig Hansen
  Sascha Jensen
  Børge Højlund Jensen
 12. Flg. blev valgt ind som suppleanter i bestyrelsen:Hanne Tranberg
  Sascha Jensen
  Birgit Hartvig Hansen
  Børge Højlund Jensen
 13. Revisionsfirmaet Revico v/ godkendt revisor Poul Mahrt blev valgt som revisor.Revisor Anette Ellegaard Holmskov fra AP Revision var tilmeldt generalforsamlingen, men var blevet forhindret. Anette havde ikke afgivet endeligt tilsagn om at fortsætte som foreningens kritiske revisor. På den baggrund blev det besluttet af de fremmødte medlemmer, at give bestyrelsen bemyndigelse til at vælge kritisk revisor for regnskabsåret 2013/14.(Efter afholdelse af generalforsamlingen har Revisor Anette Ellegaard givet endeligt tilsagn om at fortsætte som kritisk revisor for regnskabsåret 2013/2014)


Efter afholdelse af generalforsamlingen konstituerede den nyvalgte bestyrelse sig som flg. for bestyrelsesåret 2013/2014.

Bodil Kornbek (formand)
Frederik Brejl (næstformand)
Trille Schou (kasserer)
Hatla Johnsen
Mads Trier Blom
Maria Florentz Horn
Karen Margrete Nielsen
Suppleanter:
Hanne Tranberg
Sasha Jensen
Birgit Hartvig Jensen
Børge Højlund Jensen
Facebooktwitterlinkedin