Vedtægter

DepressionsForeningens vedtægter

 1. Foreningens navn
  Foreningens navn er DepressionsForeningen.
 2. Foreningens hjemsted
  Foreningen er landsdækkende, og foreningens hjemsted er Storkøbenhavn.
 3. Foreningens formål
  Formålet er at virke som forening for mennesker, der er eller har været berørt af depression eller bipolar lidelse. Foreningens formål er også at yde støtte, oplyse og vejlede om affektive lidelser (depression og bipolar lidelse), samt varetage de berørtes interesser.

Patientforeningen medvirker til:

stk. 1.    Folkeoplysning, undervisning og rådgivning om sygdommene depression og bipolar lidelse.

stk. 2.    At igangsætte og opretholde initiativer, der kan yde støtte til mennesker med affektive lidelser og deres pårørende.

stk. 3.    At bedre sociale og arbejdsmæssige vilkår for depressive og bipolare patienter

stk. 4.    At bedre behandlingsmæssige forhold for depressive og bipolare patienter.

stk. 5.    At varetage fælles interesser over for myndighederne og offentligheden.

stk. 6.    At bekæmpe myter og fordomme om depression og bipolar lidelse.

stk. 7.    At støtte forskningen indenfor det affektive område

stk. 8.    At repræsentere Danmark i udenlandske organisationer med lignende formål.

Stk. 9.    At bedrive folkeoplysende aktiviteter inden for det affektive område.

 1. Medlemskab

Stk. 1     Ret til medlemskab af foreningen har alle, der kan tilslutte sig foreningens formål.

stk. 2.    Institutioner, organisationer og virksomheder kan optages som medlemmer uden stemmeret.

stk. 3.    Medlemskab gælder for ét kalenderår ad gangen.

stk. 4.    Familiemedlemmer til nuværende medlemmer af foreningen, i samme husstand, kan opnå medlemskab til reduceret pris. De medlemmer der optages under disse vilkår vil i lighed med andre have stemmeret, men modtager ikke medlemsbladet.

  1. Kontingent

  Forslag om kontingentændringer skal vedtages på Generalforsamlingen.

  1. Generalforsamling

  stk. 1.    Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

  stk. 2.    Generalforsamlingen skal afholdes en gang årligt senest med udgangen af april måned.

  stk. 3.    Indkaldelse til generalforsamlingen skal ske skriftligt til medlemmerne eller gennem foreningsbladet med mindst 4 ugers varsel.

  stk. 4.    Forslag, der ønskes behandlet ved generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage inden generalforsamlingen.

  stk. 5.    Medlemmer kan ved fravær lade sig repræsentere ved skriftlig dateret fuldmagt, som ikke er ældre end 14 dage. Intet medlem kan repræsentere mere end 1 fuldmagt.

  stk. 6.    Ved afstemning kræves almindeligt flertal af de på generalforsamlingen afgivne stemmer. Ved stemmelighed bortfalder forslaget.

  stk.7.     For at have stemmeret skal indeværende års kontingent være betalt senest 14 dage før generalforsamlingen.

  stk. 8.    Afstemning sker ved håndsoprækning, medmindre der kræves skriftlig afstemning af mindst 2 medlemmer.

  stk. 9.    Generalforsamlingen skal have mindst følgende dagsorden:

  1. Valg af referent.
  2. Valg af dirigent.
  3. Valg af stemmetællere.
  4. Godkendelse af stemmeberettigede og eventuelle stemmefuldmagter.
  5. Bestyrelsens beretning v/ formanden.
  6. Regnskabsaflæggelse.
  7. Indkomne forslag.
  8. Valg af formand.
  9. Valg til bestyrelsen.
  10. Valg af suppleanter til bestyrelsen.
  11. Valg af statsautoriseret revisor.
  12. Valg af kritisk revisor.
  13. Eventuelt.

  1. Ekstraordinær Generalforsamling
   Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen finder anledning hertil, eller efter skriftligt formuleret krav herom fra mindst ¼ af foreningens medlemmer. Ekstraordinær generalforsamling afholdes senest 6 uger efter, at den motiverede dagsorden er kommet formanden i hænde.

  2. Foreningens bestyrelse

  stk. 1.    Foreningens bestyrelse leder foreningens anliggender mellem generalforsamlingerne.

  stk. 2.    Foreningens bestyrelse består af 7 medlemmer, der hver har én stemme. Desuden vælges 4 suppleanter, som har stemmeret ved ordinære bestyrelsesmedlemmers fravær.

  stk. 2a.  Mindst 4 bestyrelsesmedlemmer skal være nuværende eller tidligere patienter eller nærmeste pårørende.

  stk. 2b.  For at være opstillingsberettiget, skal man have været medlem af foreningen i mindst 14 dage forud for generalforsamlingen.

  stk. 2c.   For at være opstillingsberettiget, skal man være fyldt 18 år.

  stk. 3.    Foreningens bestyrelse afholder som minimum 4 møder årligt og fastsætter selv sin dagsorden. Generalsekretæren deltager uden stemmeret i bestyrelsens møder.

  stk. 4.    Foreningens formand vælges direkte på generalforsamlingen for to år ad gangen.

  stk. 5.    Kandidater til formandsposten, skal meddele dette til foreningens sekretariat så tidligt før generalforsamlingen, at det fremgår af foreningens medlemsblad og hjemmeside senest 14 dage før generalforsamlingen.

  stk. 5a.  Bestyrelsesmedlemmer og suppleanter, der er villige til at modtage genvalg, skal tilkendegive dette senest 14 dage før generalforsamlingen. Dette skal fremgå af det seneste nummer af foreningens medlemsblad og hjemmeside.

  stk. 6.    På hver generalforsamling vælges tre ordinære bestyrelsesmedlemmer for to år. Hvis et bestyrelsesmedlem træder ud af bestyrelsen i løbet af det første valgår, vælges på den næste generalforsamling et bestyrelsesmedlem for den resterende valgperiode. Suppleanter vælges af generalforsamlingen for ét år ad gangen. Dog kan bestyrelsen ekstraordinært udpege bestyrelsesmedlemmer, hvis der ikke er nok suppleanter til at erstatte bestyrelsesmedlemmer, som måtte udtræde af bestyrelsen inden valgperiodens udløb. Ekstraordinære bestyrelsesmedlemmer og suppleanter kan kun sidde frem til førstkommende generalforsamling.

  stk. 7.    Den nyvalgte bestyrelse konstituerer sig med næstformand og kasserer senest 2 uger efter valget.

  stk. 8.    Stemmeret har kun bestyrelsens medlemmer. Beslutninger kan kun træffes ved mindst 4 stemmer for.

  stk. 9.    Bestyrelsen kan nedsætte udvalg og fastsætte disses kommissorium.

  stk. 10.  Bestyrelsen kan udpege æresmedlemmer.

  1. Sekretariat

  stk. 1.    Det daglige arbejde forestås af DepressionsForeningens sekretariat, der er bestyrelsens administrationsorgan.

  stk. 2.    Sekretariatet ledes af en Generalsekretær, der ansættes af og refererer til bestyrelsen.

  stk. 3.    Generalsekretæren er ansvarlig for den daglige drift.

  1. Advisory Board

  Foreningens bestyrelse udpeger et advisory board, bestående af eksterne eksperter, der kan sparre med bestyrelsen om faglige spørgsmål og i forhold til foreningens udvikling.

  1. Økonomiske midler

  stk. 1.    Foreningens drift sikres gennem medlemskontingenter, gaver, offentlige og private fonde, sponsorater fra virksomheder og indsamlinger.

  stk. 2.    Bestyrelsen kan beslutte at placere opsparede reserver max. 300.000 på en konto, der giver mere i rente end den almindelige konto/eller i obligationer eller investeringsforeninger, der investerer i obligationer.

  stk. 3.    Bestyrelsen er bemyndiget til at optage lån/kreditter til at investere i lejlighed til sekretariatet/caféen. Foreningens kontant bidrag til købet må max. være på 30% af egenkapitalen. Hvis egenkapitalen går under 300.000 kan der ikke optages lån.

  1. Regnskab

  stk. 1.    Foreningen regnskabsår går fra og med 1. januar og til og med 31. december.

  stk. 2.    Regnskabet revideres af en statsautoriseret revisor, der vælges af generalforsamlingen, jvf. § 6 stk. 9, punkt 11.

  stk. 3.    Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den til foreningen tilhørende formue. Der påhviler ikke foreningens bestyrelse, formand, ansatte eller medlemmer nogen personlig hæftelse.

  stk. 4.    Foreningen tegnes af formand og kasserer. I tilfælde af den enes forfald træder næstformanden ind.

  Stk. 5.   Bestyrelsen har bemyndigelse til at meddele prokura, dvs. give fuldmagter vedrørende foreningens daglige drift, herunder disponere over foreningens midler via elektroniske bankprodukter og indgå kontrakter herom.

  1. Vedtægtsændringer

  Til vedtægtsændringer kræves 2/3 af de afgivne stemmer på generalforsamlingen.

  1. Ophævelse af foreningen

  I tilfælde af foreningens opløsning, der skal besluttes ved en generalforsamling, overdrages foreningens nettoformue til beslægtede formål, der besluttes ved samme lejlighed.

  Vedtaget på den ordinære generalforsamling den 29. april 1999, samt med ændringer vedtaget på den ordinære generalforsamling den 25. april 2001, på den ordinære generalforsamling den 22. april 2002, på den ordinære generalforsamling den 28. april 2003, på den ordinære generalforsamling den 28. april 2004, på den ordinære generalforsamling den 29. april 2006, på den ordinære generalforsamling den 26. april 2008, på den ordinære generalforsamling den 26. marts 2011, på den ordinære generalforsamling den 6. april 2013, på den ordinære generalforsamling den 9. April 2016, på den ordinære generalforsamling den 1. april 2017, samt på den ordinære generalforsamling den 7. april 2018.

  Facebooktwitterlinkedin