Pilotprojekt skal fastholde unge på uddannelsen

Mange unge falder fra ungdomsuddannelserne på grund af psykiske lidelser, herunder depression. Et pilotprojekt i Københavns og Frederiksberg kommuner skal nu afhjælpe problemet.

Af Jacob Pindstrup

”Frafaldet på ungdomsuddannelserne udgør et stort problem. På erhvervsuddannelserne er tallet omkring 30 procent og på de gymnasielle uddannelser omkring 20 procent. Ca. en fjerdedel af de frafaldne elever angiver psykiske og sociale problemer som årsagen til, at de dropper ud af skolen,” fortæller Hallur Gilstón Thorsteinsson, afdelingsleder i PsykiatriFonden. Han er en af kræfterne bag et nyt pilotprojekt, PsykiatriFondens UngdomsProjekt, som har til opgave ”at aftabuisere psykisk sygdom og mistrivsel, at forebygge at psykiske problemer udvikler sig til behandlingskrævende sygdomme, at fastholde elever med psykiske problemer på ungdomsuddannelserne samt at uddanne vejledere og kontaktlærere til i større omfang at kunne varetage støtte- og rådgivningsfunktionen i forhold til sårbare elever”(www.psykiatrifonden.dk). Tilbuddet er gratis og gælder for alle ungdomsuddannelser i Københavns og Frederiksberg kommuner.

Tre indsatsområder
Ungdomsprojektet rummer tre indsatsområder: Undervisning af unge i mistrivsel og psykisk sundhed, psykologhjælp til sårbare og frafaldstruede elever og opkvalificering af studievejledere og kontaktlærere.

Undervisningen af de unge, som foregår ude på skolerne, er ment som en hjælp til at nedbryde tabuer og give øget viden om psykisk sygdom. Der arbejdes med spørgsmål som ”Hvad er normalt, og hvornår er der tale om psykiske problemer?” og ”Hvad er f.eks. spiseforstyrrelser, depression, selvskade og angst?” Undervisningen varetages af to undervisere, som begge har erfaring med unge, undervisning og psykiatri, og der undervises som regel i 2½ time ad gangen.

For elever, som har det meget svært, kan psykologhjælp komme på tale. I psykologsamtalerne er der fokus på, hvordan eleven kan mobilisere tilstrækkeligt psykisk overskud til, at han eller hun kan gennemføre sin uddannelse. De pågældende elever skal henvises af studievejleder eller rektor. Ungdomsprojektet tilbyder i alt 10 gratis psykologsamtaler pr. elev.

Det tredje indsatsområde er uddannelse af lærere og studievejledere. De professionelle omkring de unge skal kunne opdage tegn på mistrivsel og psykiske problemer: ”Vi gør meget ud af at uddanne de professionelle, som til daglig arbejder med de unge. Det er vigtigt, at læreren eller studievejlederen kan spotte problemerne, inden de får lov til at eskalere. Det er også vigtigt, at læreren forstår, at det f.eks. ikke nødvendigvis er et udtryk for dovenskab, når en elev ikke lever op til målsætningerne. Nedsat koncentrationsevne og manglende indlæringsevne er jo ofte en følgevirkning af psykiske lidelser. Næste skridt kan så være, at eleven og læreren træffer en individuel aftale, der tager højde for elevens nuværende situation” forklarer Hallur Gilstón Thorsteinsson.

God respons
Til efteråret iværksætter PsykiatriFonden en egentlig brugerundersøgelse, der skal afdække effekten af pilotprojektet. Men allerede nu mærker man den positive respons: ”Indtil videre har vi kun gode erfaringer. Vi møder stor velvilje og interesse fra både elever og skoler, og mange elever benytter sig faktisk af tilbuddet om psykologsamtaler,” siger Hallur Gilstón Thorsteinsson.
Pilotprojektet kører frem til udgangen af 2010.

Facebooktwitterlinkedin

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

*