Søg
Close this search box.

Formandens beretning 2008

I min beretning sidste år opstillede jeg fire punkter, som jeg så som de største udfordringer i det år, der nu er forløbet.
Den første var en fuldtidsansat sekretariatsleder, den anden flere lokalgrupper især i de mest forsømte områder af landet og bedre støtte til lokalgrupperne fra bestyrelsens side.

 

Den tredje udfordring var at få flere medlemmer og flere frivillige og endelig som den fjerde udfordring at arbejde få at synliggøre, at foreningen også er for bipolare.
Det er derfor dejligt at kunne sige, at der er sket fremskridt på alle fire områder.
Jeg vil nu gennemgå situationen i de forskellige led i foreningen. Samtidigt er det en statusopgørelse efter 10 års eksistens.

Bestyrelsen
På grund af sygdom har mange bestyrelsesmedlemmer måttet trække sig, og da bestyrelsen ifølge vedtægterne er selvsupplerende er der kommet friske kræfter til. Vi har nu tre medlemmer som er pårørende, da vi er for sårbare, hvis vi alle ind i mellem går ned med flaget. Da flere skal rejse langt, er antallet af møder skåret ned således, at vi nu mødes ca. hver 6. uge til 5 timers intensivt arbejde. Der har været ret store problemer med at være beslutningsdygtige, da dette kræver 6 medlemmer til stede, derfor foreslår vi en vedtægtsændring, der, hvis den vedtages, betyder en nedskæring af antal bestyrelsesmedlemmer til syv plus to suppleanter.

Medlemmer
Antallet af medlemmer stiger stille og roligt i takt med vores større synlighed.. Vi øger konstant tilbud om arrangementer i form af foredrag, udflugter og mulighed for deltagelse i en lokalgruppe, og med en betydeligt større geografisk spredning. Den kommende tid vil byde på en række arrangementer forskellige steder i landet, der skal markere foreningens 10-års jubilæum. Fra bestyrelsens side har vi øget støtten til lokalgrupperne, taget initiativ til oprettelse af nye i forsømte områder, og søger fra centralt hold systematisk § 18 midler fra kommunerne til forøgede tilbud.

De Frivillige
Vi mangler fortsat frivillige til at være kontaktpersoner på grupperne, arrangere noget i deres lokalområde, uddele foldere og plakater for arrangementer, pakke breve, stille op i medierne, osv. Siden sidste generalforsamling har vi haft et kursus for vores frivillige, herunder telefonpasserne i august i Fredericia, og afholder det næste d. 21.-22.6. i Knudshoved. Disse kurser er vigtige både fordi, der er gode foredragsholdere, erfaringsudveksling og foreningssammenhold. De er en stærkt motiverende faktor for at fortsætte det ofte ensomme slid derhjemme.

DepressionsLinien
Denne kører fortsat godt og stabilt. Foruden frivillighedskurserne mødes telefonpasserne alene, så de udveksler erfaringer ca. 4 gange om året. Alle giver udtryk for, at det er en kæmpe hjælp at kunne trække på hinanden, snakke om de vanskelige samtaler og lære hinanden godt at kende. Det er på tale at lukke linien om søndagen, da der er meget få eller ingen opkald den dag.

Ekspertpanelet
En helt anden type frivillige i foreningen er vores ekspertpanel. Det er tværfagligt og ved at komme i en fast gænge. Vi mødes to gange om året, udveksler nyheder og ideer til fremme af vores fælles sag. De er alle valgt ud, og foruden at bruge to hele dage om året, stiller de op til foredrag, skriver artikler til bladet og fodre os med forskningsnyt. Møderne er særdeles uformelle, og eksperterne giver selv udtryk for, at de føles inspireret af vores møder. Udover de nævnte ting, har de formidlet og formidler fortsat kontakter til andre dygtige fagfolk indenfor det affektive område. En hel del af disse kontakter stammer fra vores deltagelse i Sundhedsstyrelsens arbejdsgruppe for et referenceprogram (praksis vejledning) for unipolar depression.

Hjemmesiden
Vi har længe trængt til en ny hjemmeside, den nuværende er ikke ordentligt opdateret, har for trist lay out, og er ikke nem nok at finde rundt i. Med en bevilling fra staten på 40.000 kr. er det lykkedes at skaffe en professionel webmaster og hjemmesidedesigner, og den nye hjemmeside kan komme i gang når som helst nu.

Foldere og hæfter
Siden sidste generalforsamling har vi fået udgivet et ret omfattende hæfte: Mani og Depression, skrevet af klinisk psykolog, Krista Nielsen Straarup og speciallæge i psykiatri og overlæge, Inger Brødsgaard. Et ligeledes fyldigt hæfte om Unge Voksne og Depression skrevet af psykologerne Lisbeth Jørgensen og Anne Schinkel Stampe.
I øjeblikket er et nyt hæfte specielt for pårørende under udarbejdelse, og forventes udgivet før sommerferien. Og endelig har vi fået en ny hvervefolder, der understreger, at foreningen er for både depressive og maniodepressive (bipolare), og som har et lysere og friskere udseende.

DepressionsTidende
Vores kvartalsblad er under stadig udvikling. Vi får efterhånden en del bidrag fra de professionelle, som er med til at opfylde et af vores formål, oplysning, på højeste plan.
Men vi efterlyser fortsat bidrag fra medlemmerne. Det kan være meninger, holdninger, erfaringer eller lidt om, hvad der sker rundt omkring i landet, eller måske boganmeldelse. Vi ser gerne mere diskussion i bladet.

Synlighed
Regionskonferencerne, som var en stor succes, vores pressemeddelelser og andre initiativer, har gjort os langt mere synlige også i medierne. Vi får et stigende antal henvendelser fra pressen, og oplever af og til, at de faktabokse, der ofte følger med en artikel, bygger på os som kilde nu. Hvor vi før sukkede efter at få politikerne i tale, får vi nu så mange invitationer fra regionerne og efterhånden også kommunerne, at vi har svært ved at følge med. De professionelle behandlere henvender sig også i stigende grad med henblik på øget samarbejde.
Alt dette, og det, at vi sammen med OCD-Foreningen og Angstforeningen havde foretræde for Folketingets Sundhedsudvalg og for Socialudvalget har været stærkt medvirkende til, at vi sammen har fået en bevilget satspuljemidler de kommende 4 år.
Dette fører mig videre til det næste punkt:

Sekretariatet
De tre foreninger har tilsammen fået bevilget penge til etablering af et fælles administrativt serviceorgan. Dette kommer indtil videre til at ligge i Vendersgade, og med Kasper Tingkær som leder. Pengene er primært til lønninger. Med vores fremgang og stærkt stigende aktivitetsniveau er dette bydende nødvendigt for os. Men der ligger også klart en styrke i at samarbejde om fælles mål de tre foreninger i mellem.

Kommende udfordringer
Umiddelbart står vi overfor at få gennemført så mange og så gode jubilæumsmarkeringer rundt omkring i landet i efteråret. Herunder også at få udgivet et udvidet jubilæumsnummer af bladet. Disse aktiviteter skulle gerne føre til en langt større synlighed af foreningen både i forhold til befolkningen i det hele taget og i forhold til beslutningstagerne.
Vi skal følge op på regionernes psykiatriplaner, og kommunernes tilbud, hvilket kræver langt flere frivillige. At få flere frivillige kræfter, er i sig selv en udfordring.
DepressionsForeningen er ved at nå en størrelse, der gør, at vi skal arbejde med udvikling af foreningens organisation og struktur.
Og frem for alt, skal vi fortsætte kampen for at få pykisk sygdom anerkendt på lige fod med al mulig anden sygdom, og derfor sorterer under sundhedsområdet frem for socialområdet.

Andre nyheder

Del nyhed